Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

LUSIO s.r.o. | www.knihypredeti.eu

Reklamačný poriadok je dokument vymedzujúci základné záručné podmienky a pravidlá pre reklamovanie tovaru, vymedzuje vzťahy a pravidlá pre záručné a prípadne pozáručné opravy tovaru.

 

Tento reklamačný poriadok zabezpečuje podmienky zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenie si kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení v internetovom obchode, ktorý predáva tovar na základe tzv. zmluvy uzavretej na diaľku, eventuálne zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov www.knihypredeti.eu (ďalej len predávajúci).

 

Reklamačný poriadok tvorí súčasť obchodných podmienok. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa a súhlas so všetkými ustanoveniami obchodných podmienok vrátane tohto reklamačného poriadku.

 

1.  Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď po prevzatí. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.

V prípade, že zásielka doručená poštou alebo kuriérom nie je kompletná, informujte o tom okamžite dopravcu a kontaktujte nás prosím ihneď telefonicky na telefónnom čísle alebo e-mailom na adrese predávajúceho (uvedené v sekcii kontakty tohto dokumentu).

 

2.  Záručná doba a záručné podmienky

2.1.   Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim a platí 24 mesiacov.

2.2.  Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

2.3.  Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku.

2.4.  Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, resp. oficiálneho distribútora, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený originál záručný list, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je zasielaná spolu s výrobkom. 

2.5.  Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním tovaru, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním, neodborným zásahom do mechanizmov zariadenia.

2.6.  Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou kupujúceho, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou.

2.7.  Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za závady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

2.8.  Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

 

3. Uplatnenie a riešenie reklamácie v záručnej dobe

3.1. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamačného protokolu (mailu) predávajúcim a splnením všetkých podmienok k začatiu reklamačného konania a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu, alebo písomného oznámenia o odoslaný tovaru alebo pripravenosti tovaru k opätovnému osobnému prevzatiu po jeho oprave.

3.2. Kupujúci informuje predávajúceho o reklamácii mailom uvedeným v sekcii Kontakty tohto dokumentu. Mail s oznámením reklamácie musí obsahovať nasledovné informácie: meno a priezvisko kupujúceho, mail, telefónne číslo, číslo faktúry, kód produktu, dôvod reklamácie, fotografiu závady. Pre produkty značky Janod je potrebné v texte reklamácie uviesť šaržu výrobku (uvedená na malej okrúhlej nálepke na výrobku).

3.3. V lehote do 5 pracovných dní od obdržania reklamačného protokolu potvrdíme na zadanú emailovú adresu prijatie Vášho ohlásenia. Nefunkčný/pokazený výrobok odošlite na našu adresu až po vyzvaní.

3.4. Po obdržaní potvrdenia od predávajúceho kupujúci odošle reklamovaný tovar na adresu: LUSIO s.r.o., Starorímska 16, 851 10 Bratislava.

3.5. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Reklamovaný a vrátený tovar doporučujeme kupujúcemu zaslať ako doporučenú zásielku alebo pri vyššej hodnote tovaru aj ako poistený balík. 

3.6.Kupujúci nie je oprávnený zaslať reklamovaný tovar na dobierku. Predávajúci nie je povinný tovar na dobierku prijať.

3.7.Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.

3.8.  O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom alebo doporučenou listovou zásielkou a reklamačné konanie bude ukončené.

3.9.  Spôsob vybavenia reklamácie môže byť - oprava, dodaný nový náhradný diel, výmena za nový kus, prípadne dodaný iný druh tovaru, o ktorý má kupujúci záujem (do hodnoty reklamovaného tovaru), alebo vrátenie peňazí.

 

4. Odstránenie závady

4.1. Počas záručnej doby zaistí predávajúci prostredníctvom autorizovaného servisného strediska odstránenie závady.

4.2. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.3 V prípade, že sa jedná o starší produkt, ktorý nie je už na trhu dostupný, reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou, alebo bude vystavený dobropis vo výške pôvodnej ceny výrobku podľa dohody s kupujúcim. 

 

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.

Reklamačný poriadok je v platnosti od 1. 6. 2016.

 

LUSIO s.r.o. Starorímska 16, 851 10 Bratislava, SR                               Kontakt: +421 0903 548 548

IČO: 46 506 675                                                                                                              info@knihypredeti.eu
IČ DPH: SK2023424326                  

 

Marec
20.
Meniny má
Víťazoslav
PORADÍME VÁM!

Vyplňte prosím formulár so zadaním, ktorý nám pomôže vybrať pre vás NAJVHODNEJŠIU knihu, hračku, hru, CD alebo DVD.

 

            PORAĎTE MI

Novinky, oznamy, výpredaje
Výpredaj hračiek a darček k objednávke
Veľký výpredaj až do výšky 30%. Výpredajové hračky nájdete v sekcii "Náučné hračky"... viac
Kreatívne sady ZoLO
Do nasej ponuky pribudli kreatívne sady ZoLO. Jednotlivé sady obsahujú dieliky z pruzneho... viac